Udržateľnosť

V spoločnosti BoxonTech je naša oddanosť udržateľnosti jadrom našich inovatívnych balíkových riešení. Naša cesta v oblasti environmentálnej starostlivosti a zodpovedného riadenia sa prejavuje našimi neustálymi snahami o vývoj udržateľných metód balenia a podporu kruhových a klimaticky neutrálnych postupov.

Výhody udržateľnosti

  • Efektívnosť uzatvoreného materiálového okruhu
    Náš systém FrameTray revolúciou v balení s uzavretým okruhom obnovy materiálu zabezpečuje 100% opätovné využitie plastu. Týmto prístupom sa výrazne redukuje odpad a podporuje kruhovú ekonomiku v automobilovom dodávateľskom reťazci.
  • Redukcia emisií CO2 a nákladov na prepravu
    Optimalizáciou logistiky a využívania materiálu naše riešenia významne znižujú emisie CO2. Efektívne využívanie dopravy a opätovné využívanie materiálov prispievajú k zelenšiemu, udržateľnejšiemu prevádzkovaniu.
  • Opätovné využitie plastu vo veľkom meradle
    V roku 2023 BoxonTech znovu využil približne 4 500 ton plastu na výrobu nových podnosov, a to všetko riadené našou vlastnou globálnou mapou recyklačných centier blízko našich zákazníkov. Táto iniciatíva veľkého meradla recyklácie zdôrazňuje našu záväznosť znížiť environmentálny vplyv prostredníctvom inovatívnych recyklačných postupov.

 

Záväzok značky

Udržateľná stratégia spoločnosti BoxonTech, vypracovaná v roku 2022, sa zaklada na troch hlavných pilieroch: udržateľné balíkové riešenia, kruhové a klimaticky neutrálné postupy a spravodlivosť a rovnosť. Tieto základné kameny smerujú našu dlhodobú agendu udržateľnosti a posúvajú nás k našim cieľom na rok 2030. Naše najnovšie iniciatívy, ako sú centrá na recykláciu podnosov a posun smerom k podnosom pre elektrifikáciu a súčiastky vozidiel, odrážajú náš proaktívny prístup k sociálne a environmentálne udržateľným zmenám.

Pred nami je veľmi vzrušujúca cesta s rastúcim dopytom od našich globálnych zákazníkov. Jedinečnosť tohto konceptu spočíva v tom, že podporujeme našich zákazníkov v opätovnom využívaní všetkého balíkového materiálu v uzavretom okruhu, pričom výrazne znižujeme náklady na prepravu a emisie CO2.

– Tobias Rasmusson, Sales Director BoxonTech